ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΕΓΧΥΣΗ

Τι είναι ο επισκληρίδιος χώρος;

 

Είναι ένας χώρος που εκτείνεται σε όλο το μήκος του σπονδυλικού καναλιού και εντοπίζεται επί τα εκτός του νωτιαίου σωλήνα και επί τα εντός του οστέϊνου καναλιού της ΣΣ, με μικρές προεκτάσεις κατά μήκος της έκφυσης όλων των νευρικών ριζών. Στην οσφυϊκή μοίρα, ο επισκληρίδιος χώρος είναι πιο εύκολα προσβάσιμος από την οπίσθια επιφάνειά του, όπου και εντοπίζεται ο στόχος για την μεταξύ των πετάλων επισκληρίδια έγχυση φαρμάκων. Στην αυχενική μοίρα που το επισκληρίδιο λίπος είναι μόλις υποσημαινόμενο, ο επισκληρίδιος χώρος είναι δυνητικός χώρος. Το ιερό τρήμα είναι ένα οστικό έλλειμμα στο οπίσθιο πέταλο του 5ου ιερού σπονδύλου και στο κατώτερο τμήμα του 4ου και το ιερό κέρας αφορίζει αυτό το άνοιγμα στο νωτιαίο κανάλι, όπου και εντοπίζεται ο στόχος για την μεταξύ των πετάλων επισκληρίδια έγχυση φαρμάκων στην περιοχή ( το ιερό κέρας είναι μια αγκιστροειδής προεξοχή, και από τις δύο πλευρές της μέσης γραμμής που εκτείνονται προς τα κάτω από το τόξο του τελευταίου ιερού σπονδύλου ). Στους ενήλικες, ο νωτιαίος σάκος τελειώνει στην μεσότητα του σώματος του Ι2 σπονδύλου.

 

Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης των στεροειδών ;

Τα επισκληρίδια στεροειδή δρουν μέσω των αντιφλεγμονωδών τους ιδιοτήτων ενώ όταν συνδυάζονται με τοπικά αναισθητικά παρέχουν άμεση αν και βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τον πόνο. Έτσι, οι κύριες θεραπευτικές ενδείξεις τους είναι οι εξής:

 

 • Ριζιτικό άλγος, με ή χωρίς οσφυαλγία
 • Προβάλλουσα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου και σπονδυλική στένωση
 • Πρόσφατης έναρξης πόνος ανταποκρίνεται καλύτερα στην θεραπεία
 • Αυχενική σπονδύλωση
 • Σπασμός των αυχενικών μυών
 • Κεφαλαλγίες αυχενικής προέλευσης
 • Χρόνια αυχεναλγία

Πως γίνεται η έγχυση;

Μερικές βασικές αρχές που ισχύουν για την έγχυση είναι οι εξής:

 • Η οσφυϊκή και η ιερή προσπέλαση είναι το ίδιο αποτελεσματικές.
 • Η οσφυϊκή προσπέλαση είναι πλησιέστερη στην παθολογία και έχει μικρότερο κίνδυνο ενδοφλέβιας έγχυσης του φαρμάκου.
 • Η ιερή προσπέλαση είναι ευκολότερη μετεγχειρητικά, βελτιώνει την πρόσβαση στο διάστημα Ο5 – Ι1 και έχει μικρότερο κίνδυνο για τρώση της σκληράς και ενδοσκληρίδιο έγχυση των φαρμάκων.
 • Η επιλογή του στόχου εξαρτάται από την παθολογία, αλλά η έγχυση σε δύο επίπεδα είναι προτιμότερη.
 • Η ακτινοσκόπηση με έγχυση σκιαγραφικού επιβεβαιώνει την επισκληρίδια θέση της βελόνας.

 

Αναλυτικότερα, για την οσφυϊκή προσπέλαση ισχύουν τα εξής:

 

 • Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση υπό ειδικό σκελετό για αύξηση της απόστασης μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων.
 • Η προσπέλαση κατά την μέση γραμμή μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων διέρχεται δια μέσω του μεσακάνθιου συνδέσμου και σημαδεύει τον οπίσθιο επισκληρίδιο χώρο.
 • Το σημείο εισόδου της βελόνας αντιστοιχεί στο ανώτερο τμήμα της κατώτερης ακανθώδους απόφυσης ( είσοδος με ορθή γωνία ).
 • Η προώθηση της βελόνας σταματά όταν συναντήσει το οπίσθιο όριο των αρθρικών αποφύσεων.
 • Η περαιτέρω προώθηση της βελόνας γίνεται με μικρά βήματα και ήπια αναρρόφηση αέρα μέσω σύριγγας, μέχρι να φθάσουμε τον επισκληρίδιο χώρο.
 • Όταν η βελόνα εισέρχεται στον επισκληρίδιο χώρο, ενίοτε ο ασθενής αντιλαμβάνεται ένα αίσθημα ψυχρού ή αυξημένης πίεσης στην κατώτερη οσφύ, στους γλουτούς και στα κάτω άκρα.
 • Η επισκληρίδια εντόπισή μας αναγνωρίζεται με την έγχυση σκιαγραφικού που αθροίζεται στην οπίσθια μοίρα του νωτιαίου σάκου.
 • Ακολουθεί η έγχυση του μείγματος αναισθητικού και κορτικοειδούς.

 

Για την ιερά προσπέλαση ισχύουν τα κάτωθι:

 

v   Τα ιερά κέρατα είναι συχνά ψηλαφητά και αφορίζουν το σχίσμα του ιερού, αποτελώντας έτσι οδηγά σημεία για είσοδο στο ιερό κανάλι.

v   Δίνοντας γωνία στην πορεία της βελόνας που θα χρησιμοποιηθεί, μας βοηθά να παρακολουθήσουμε την φυσιολογική καμπυλότητα του ιερού.

v   Ακολουθούμε μια γωνία 45° δια μέσω του ιερού σχίσματος σε σχέση με το οστό, πορευόμαστε κατά μήκος της μέσης γραμμής και βεβαιώνουμε την ενδοκαναλική μας εντόπιση με πλάγια ακτινογραφία.

v   Η προώθηση της βελόνας σταματά όταν φθάσουμε στην μεσότητα του τρίτου ιερού σπονδύλου.

v   Η έγχυση σκιαγραφικού επιβεβαιώνει την επισκληρίδια και εκτός των φλεβών εντόπιση της βελόνας μας στο προσθιοπίσθιο και πλάγιο επίπεδο.

v   Τα υπόλοιπα γίνονται όπως στην προηγούμενη τεχνική.

 

Τι πρέπει να ξέρω για την επέμβαση;

Οι επισκληρίδιες εγχύσεις στεροειδών είναι ένα σημαντικό όπλο στην φαρέτρα των θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς με αυχεναλγία, οσφυαλγία και ριζιτικό πόνο. Αν και οι τεχνικές αυτές δεν αλλάζουν την υποκείμενη παθολογία, πολλές φορές συντομεύουν την συμπτωματική περίοδο της νόσου, κρατούν τους ασθενείς μακριά από το νοσοκομείο και προσφέρουν σημαντική βελτίωση από τον πόνο και βελτίωση της καθημερινότητας των αρρώστων. Οι εγχύσεις γίνονται με ακτινοσκοπική καθοδήγηση και οι επιπλοκές είναι σπάνιες.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

St anczak J, B lankenb aker DG, De Sme t AA , et al. E f ficacy of Epidural Injections of Kenalog and Ce lestone in the Tre atment of Lower B ack Pain. AJR 20 03; 181:1255 -1258.

Bogduk N. Epidur al steroids. Spine 1995 ; 20 :8 45- 848 .

Sp accarelli KC . Lumbar and caudal e pidural cor ticost eroid inject ions. M ayo Clin Proc 1996; 71:169-178 .

Comments are closed.