ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ

 

Ενδείξεις

 • Πρωτοπαθές ή μεταστατικό νεόπλασμα των σπονδυλικών σωμάτων.
 • Ασταθή θωρακικά κατάγματα.
 • Δισκίτιδα ή οστεομυελίτιδα.
 • Προπίπτον ελεύθερο κομμάτι θωρακικού δίσκου που προκαλεί νευρολογικά σημεία ( μυελοπάθεια ή μυελοπάθεια και ριζιτική συνδρομή ).

Πλεονεκτήματα.

 • Ασφαλής έλεγχος του προσθίου τοιχώματος της μήνιγγας.
 • Προσπέλαση εκλογής για την διόρθωση της σκολίωσης.
 • Καλός έλεγχος των τροφοφόρων αγγείων του νωτιαίου μυελού.
 • Παρέχει την δυνατότητα να πραγματοποιηθεί σωματεκτομή και πρόσθια σταθεροποίηση της ΣΣ με την ίδια προσπέλαση.

Χειρουργική τεχνική.

 • Υπό ακτινολογικό έλεγχο εντοπίζεται το σωστό επίπεδο για την σωματεκτομή.
 • Ο ασθενής τοποθετείται σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση και η προσπέλαση γίνεται από την αριστερή συνήθως πλευρά.
 • Το κάτω άκρο που είναι σε επαφή με το τραπέζι είναι ευθειασμένο ενώ το ανώτερο κάτω άκρο είναι λυγισμένο για να χαλαρώσει ο σύστοιχος ψοϊτης και να διευκολυνθεί η κινητοποίησή του.
 • Η τομή δέρματος πραγματοποιείται κατά μήκος της πλευράς που βρίσκεται ένα ή δύο επίπεδα πάνω από την αντιμετωπιζόμενη παθολογία.
 • Ο πλατύς ραχιαίος και ο πρόσθιος οδοντωτός μυς έλκωνται και ακολουθεί υποπεριοστική αποκόλληση του πλάγιου χείλους της πλευράς.
 • Αφαιρείται το περιόστεο από την έσω επιφάνεια της πλευράς η οποία και αφαιρείται και τοποθετείται διαστολέας πλευρών.
 • Στην συνέχεια, για την πρόσβαση στην πρόσθια επιφάνεια της ΣΣ, μπορούμε να διαλέξουμε μία από τις εξής δύο προσπελάσεις.

Εξωυπεζωκοτική προσπέλαση

ü  Χρησιμοποιεί τον χώρο μεταξύ του τοιχωματικού υπεζωκότα και της ενδοθωρακικής περιτονίας, η οποία είναι μια στοιβάδα περιτονίας σταθερά προσπεφυμένη στο περιόστεο των πλευρών και των σπονδυλικών σωμάτων.

ü  Χρησιμοποιείται αμβλεία αποκόλληση για την κινητοποίηση του υπεζωκότα από το οπίσθιο θωρακικό τοίχωμα και τα σπονδυλικά σώματα.

ü  Με την προσπέλαση αυτή δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί σωλήνας παροχέτευσης στην θωρακική κοιλότητα και υπάρχουν περιορισμένες επιπλοκές από τους πνεύμονες, ενώ μπορούμε να προσπελάσουμε μέχρι και 3 μεσοσπονδύλιους δίσκους.

Ενδοϋπεζωκοτική προσπέλαση

 

v  Ο πνεύμονας απομακρύνεται με ειδικό άγκιστρο και η προσπέλαση της σπονδυλικής στήλης γίνεται μέσω του τοιχωματικού υπεζωκότα.

v  Ο υπεζωκότας ο οποίος καλύπτει την σπονδυλική στήλη κινητοποιείται προς τα πίσω σαν κρημνός ο οποίος δημιουργείται διατέμνοντας κάθετα τον υπεζωκότα και κινητοποιώντας τον με την βάση του προς την μέση γραμμή, αποκαλύπτοντας τα σπονδυλικά σώματα εκατέρωθεν του μεσοσπονδυλίου δίσκου.

v  Η προσπέλαση αυτή προσφέρει πολύ καλή προσθιοπίσθια ορατότητα της υποκείμενης παθολογίας.

Τα επόμενα βήματα ισχύουν όποια προσπέλαση και αν επιλεγεί:

ü   Ένα τμήμα της πλευράς, μήκους 2 – 3 εκατοστών, που περιλαμβάνει την κεφαλή της πλευράς αφαιρείται στο ύψος του παθολογικού σπονδύλου και απελευθερώνεται ( απεξαρθρώνεται ) διαιρώντας τους συνδέσμους ( πλευρεγκάρσιους και πλευροσπονδυλικούς ) που την συγκρατούν.

ü   Με τον χειρισμό αυτό αναγνωρίζεται το μεσοπλεύριο νεύρο που πορεύεται στο κάτω χείλος της πλευράς και ακολουθούμε την πορεία του προς το μεσοσπονδύλιο τρήμα. Ο χειρισμός αυτός μας βοηθά να εντοπίσουμε τον αυχένα του πετάλου και να έχουμε μια γρήγορη αντίληψη της θέσης του νωτιαίου σάκου.

ü   Αφαιρείται το ανώτερο τμήμα του αυχένα στο επίπεδο της παθολογίας και αυτό μας αποκαλύπτει την περιοχή του νωτιαίου σάκου.

ü   Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι που αφορίζουν το παθολογικό σπονδυλικό σώμα διατέμνονται με νυστέρι ή οστεοτόμο και αφαιρούνται με κινήσεις προς τα πρόσω, αποφεύγοντας την άσκηση δυνάμεων προς τον μεσοσπονδύλιο δίσκο.

ü   Το αρχικό στάδιο της δισκεκτομής περιλαμβάνει την αφαίρεση δισκικού υλικού που εντοπίζεται σαφώς μακριά από το πρόσθιο τμήμα του νωτιαίου σάκου.

ü   Οστεοτόμος ή κόπτουσα φρέζα χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει το μεγαλύτερο τμήμα της πρόσθιας μοίρας του σπονδυλικού σώματος που βρίσκεται ανάμεσα στους αφαιρεθέντες δίσκους. Αυτό βοηθά στην δημιουργία μιας κοιλότητας που βρίσκεται μπροστά από την περιοχή της πίεσης του μυελού και την περιβάλλει.

ü   Συνήθως αφήνουμε ανέπαφο τον πρόσθιο επιμήκη σύνδεσμο και το πρόσθιο και οπίσθιο τοίχωμα του φλοιού του σπονδυλικού σώματος για να παρέχουν στήριξη στο οστικό μάσχευμα που θα τοποθετηθεί μετά το πέρας της αποσυμπίεσης.

ü   Σε περιπτώσεις όγκων μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο επιθετική σωματεκτομή αλλά αυτό δεν χρειάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις διότι με τον προηγούμενο χειρισμό αποτρέπεται τραυματισμός στα περιβάλλοντα αγγεία και σπλάχνα.

ü   Ο υπολειπόμενος δίσκος και το οπίσθιο τοίχωμα του φλοιού του σώματος του σπονδύλου εργαζόμενοι με κατεύθυνση προς τα πρόσω και έσω του νωτιαίου σάκου.

ü   Με την αρχική δισκεκτομή και σωματεκτομή δημιουργείται μια κοιλότητα και ο υπολειπόμενος δίσκος και το τμήμα του σώματος του σπονδύλου αφαιρούνται με το να προωθούνται μέσω εργαλείων εντός αυτής της κοιλότητας, οπότε όλη η ασκούμενη δύναμη κατευθύνεται μακριά από τον νωτιαίο μυελό.

ü   Ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος αφαιρείται στο τέλος και με την βοήθεια ειδικού εργαλείου ελέγχουμε αν υπάρχουν ελεύθερα τμήματα δίσκου ή οστού πάνω και κάτω από την περιοχή που είναι ορατή στο πεδίο μας. Η διερεύνηση αυτή γίνεται σε όλο το πλάτος του νωτιαίου σωλήνα, μεταξύ των δύο πετάλων του αυχένα του παθολογικού σπονδύλου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Comments are closed.