ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ σπονδυλικη στηλη

 

 

Μετά από οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση.

 • Η σωματεκτομή και η σπονδυλοδεσία απαιτούν την αποκάλυψη των σπονδυλικών σωμάτων που βρίσκονται κεφαλικά και ουραία της βλάβης.
 • Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι οι οποίοι συνορεύουν με τον παθολογικό σπόνδυλο αφαιρούνται και η σωματεκτομή ξεκινά από μια πλάγια κατεύθυνση με την χρήση οστεοτόμου και ακολούθως γίνεται χρήση ειδικού ξέστρου για να αποθηκεύσουμε σπογγώδες οστό που θα χρειασθεί για οστικό μόσχευμα.
 • Σε περιπτώσεις που το σπογγώδες οστό είναι ακατάλληλο για μόσχευμα, όπως σε οστεομυελίτιδα ή όγκο, η οστεοτομία πραγματοποιείται με χρήση κοπτικής φρέζας.
 • Το πρόσθιο και το αντίπλευρο όριο του σπονδυλικού σώματος παραμένουν και δρουν προστατευτικά έναντι του τραυματισμού των μεγάλων αγγείων της περιοχής.
 • Το οπίσθιο τοίχωμα του φλοιού του σπονδυλικού σώματος αφαιρείται με προσοχή και ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος αφαιρείται στις περιπτώσεις που απαιτείται αποσυμπίεση του νωτιαίου σάκου.
 • Οι τελικές πλάκες που αφορίζουν το εν λόγω σπονδυλικό σώμα αφαιρούνται με ξέστρο πρωτού γίνει η τοποθέτηση του μοσχεύματος υποκατάστασης του σώματος του σπονδύλου.
 • Στο κενό που δημιουργείται στην περιοχή της σωματεκτομής τοποθετείται κλωβός τιτανίου ο οποίος προσαρμόζεται στα όρια των γειτονικών τελικών πλακών και ενσφηνώνεται σε αυτές, πληρούται δε με αυτόλογο μόσχευμα που ελήφθη κατά την σωματεκτομή ή με αλλομόσχευμα.
 • Η τοποθέτηση του κλωβού προτιμάται να γίνεται ενώ εφαρμόζονται διατμητικές δυνάμεις στα παρακείμενα σώματα για την πιο σταθερή του ενσφήνωση.
 • Σε περιπτώσεις κακοήθειας, ο κλωβός πληρούται με ΡΜΜΑ ( βλέπε θωρακική σωματεκτομή ).

Μετά από διαπεριτοναϊκή προσπέλαση ( αφορά το σώμα του Ο5 ).

 • Τα λαγόνια αγγεία ελέγχονται οι τελικές πλάκες και οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι πάνω και κάτω από το σώμα του Ο5 αναγνωρίζονται πλήρως και οι δίσκοι Ο4 – Ο5 και Ο5 – Ι1 αφαιρούνται κατά τα γνωστά.
 • Η σωματεκτομή πραγματοποιείται όπως και στην προηγούμενη προσπέλαση και η κοπτική φρέζα χρησιμοποιείται για να λεπτυνθεί πολύ το οπίσθιο τοίχωμα του φλοιώδους τμήματος του σώματος του Ο5.
 • Με ειδικά ξέστρα αφαιρείται ο εναπομείναν οπίσθιος φλοιός του σώματος του σπονδύλου και ο πρόσθιος επιμήκης σύνδεσμος που βρίσκεται μπροστά από τον νωτιαίο σάκο.
 • Η ανακατασκευή του σώματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για την προηγούμενη προσπέλαση.

Πρόσθια οσφυική σπονδυλοδεσία.

 • Κατ’ ελάχιστο, τα περισσότερα συστήματα πρόσθιας οσφυϊκής σπονδυλοδεσίας περιλαμβάνουν ένα μεσοσπονδύλιο μόσχευμα ή κλωβό που τοποθετείται στην ίδια ευθεία με τον άξονα φόρτισης της ΣΣ σε ουδέτερη θέση.
 • Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη σταθερότητα της όλης κατασκευής, απαιτείται η σταθεροποίηση των σπονδυλικών σωμάτων που εμπλέκονται στην επέμβαση.
 • Αυτό μπορεί να γίνει με την χρήση πρόσθιων βιδών στα σπονδυλικά σώματα που συνδέονται με ράβδους ή πλάκες ή με την χρήση οπίσθιων διαυχενικών βιδών.
 • Οι πρόσθιες οσφυϊκές βίδες τοποθετούνται στα σπονδυλικά σώματα που βρίσκονται πάνω και κάτω από το επίπεδο της παθολογίας και συνδέονται σταθερά σε επιμήκεις πλάκες ή ράβδους.
 • Ιδεατά, οι κάθετες συμπιεστικές δυνάμεις πρέπει να απορροφώνται από το σύστημα των βιδών – ράβδων και από το μεσοσπονδύλιο μόσχευμα, για αυτό και αυτό πρέπει να τοποθετηθεί υπό ήπια πίεση γιατί αν το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης απορροφηθεί από το σύστημα σταθεροποίησης, το οστικό μόσχευμα θα συρρικνωθεί και θα αναπτυχθεί ψευδάρθρωση.
 • Εκτεινόμενοι, κάθετου σχήματος, κλωβοί τιτανίου και ΡΕΕΚ είναι διαθέσιμα για χρήση στην οσφυϊκή μοίρα μετά από μια ή περισσότερες σωματεκτομές. Το πλεονέκτημά τους είναι η εύκολη τοποθέτησή τους και ότι εκτεινόμενες ενσφηνώνονται πλήρως στις τελικές πλάκες.
 • Χρειάζεται προσοχή σε περιπτώσεις διαταραχής των οπίσθιων οστικών και συνδεσμικών στοιχείων να μην εφαρμόσουμε υπερβολική διατμητική δύναμη στον κλωβό γιατί κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε μια τμηματική παραμόρφωση της ΣΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Benzel EH: Anterior cantilever beam fixation and related techniques.   In: Benzel EH, ed. Biomechanics of Spine Stabilization: Principles and Clinical Practice,  New York: McGraw-Hill; 1995:187-189.

 Chou D, Lu DC, Weinstein P, et al: Adjacent-level vertebral body fractures after expandable cage reconstruction. Report of 4 cases. J Neurosurg Spine  2008; 8:584-588.

Comments are closed.