ΣΠΟΝΔΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Τυπικά γίνεται με τον ασθενή σε εξωτερική βάση με την καθοδήγηση της ακτινοσκόπησης ή του αξονικού τομογράφου. Μπορεί να πραγματοποιηθεί ή με γενική αναισθησία, ή με ήπια καταστολή και τοπική αναισθησία.

Μετά την κατάλληλη τοποθέτηση του σώματος, ο παθολογικός σπόνδυλος εντοπίζεται με την ακτινοσκόπηση σε δύο επίπεδα. Η προώθηση της βελόνας έγχυσης μπορεί να γίνει είτε δια μέσου του αυχένα του σπονδύλου, είτε παρά του αυχένα. Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή είναι :

  • Το μέγεθος του αυχένα.
  •  Το μέγεθος του σπονδυλικού σώματος.
  •  Εάν η έγχυση θα πραγματοποιηθεί μονόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα ( συνήθως προτιμάται η μονόπλευρη έγχυση ).

Για την οσφυϊκή μοίρα που το μέγεθος του αυχένα είναι μεγαλύτερο προτιμάται η δια μέσω του αυχένα τεχνική ενώ στην θωρακική μοίρα με τους λεπτότερους αυχένες, η παρά τον αυχένα προσπέλαση.

Η μονόπλευρη προσπέλαση δια του αυχένα έχει ως εξής:

ü  Γίνεται μικρή τομή δέρματος και δια μέσω αυτής εισάγεται η βελόνα – οδηγός και προωθείται μέχρι να καρφωθεί στο πέταλο του παθολογικού σπονδύλου. Το σημείο αυτό είναι σωστό να βρίσκεται στο άνω – έξω τεταρτημόριο του πετάλου για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού της εξερχόμενης νευρικής ρίζας και επίσης δημιουργεί μια τροχιά που κατευθύνεται περισσότερο προς το κέντρο του σπονδυλικού σώματος.

ü  Αφού βεβαιωθεί η σωστή σχέση της βελόνας με το πέταλο, η βελόνα προωθείται με βήματα των 1 – 2 mm δια μέσου του αυχένα του σπονδύλου προς το σώμα του υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση σε δύο επίπεδα.

ü  Ιδανικά το άκρο της βελόνας καταλήγει στο πρόσθιο μισό του σπονδυλικού σώματος και στην μέση γραμμή, όπως φαίνεται στις προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες.

Η παρά τον αυχένα προσπέλαση γίνεται ως εξής:

Χρησιμοποιείται μια πιο πλάγια κατεύθυνση για να φθάσουμε στο σπονδυλικό σώμα και η βελόνα προωθείται μέχρις ότου συναντήσει τις εγκάρσιες αποφύσεις.

Όντας εντός της εγκάρσιας απόφυσης, η βελόνα μετατοπίζεται προς τα κάτω εντός της απόφυσης και προωθείται προς τα πρόσω και έσω, κατευθυνόμενη προς το σημείο εισόδου.

Το ιδανικό σημείο εισόδου στο σώμα είναι το σημείο ένωσης του αυχένα με το σπονδυλικό σώμα .

Μόλις η βελόνα βρεθεί σε αυτό το σημείο, προωθείται στην μεσότητα του σπονδυλικού σώματος και το ιδανικό σημείο τερματισμού της είναι όπως στην προηγούμενη προσπέλαση.

Μετά την σωστή προώθηση της βελόνας, πολλοί προτείνουν την έγχυση μικρής ποσότητας σκιαγραφικού μέσα στο σπονδυλικό σώμα πριν την έγχυση του υλικού της σπονδυλοπλαστικής.

Το υλικό αυτό αναμειγνύεται πριν την έγχυσή του μέχρι να φθάσει την πυκνότητα της οδοντόπαστας, οπότε είναι έτοιμο για έγχυση.

Η έγχυση γίνεται υπό συνεχόμενη ακτινοσκοπικό έλεγχο σε προσθιοπίσθιο και πλάγιο επίπεδο. Όταν το υλικό γεμίσει τα πρόσθια 2/3 του σπονδυλικού σώματος, η επέμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε.

Ο ασθενής παραμένει σε πρηνή θέση για 15 λεπτά για να βεβαιωθούμε ότι το υλικό έχει στεροποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.

Οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο αυθημερόν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Teng MM, Wei CJ, Wei LC, et al: Kyphosis correction and height restoration effects of percutaneous vertebroplasty. AJNR Am J Neuroradiol  2003; 24:1893.

Cotten A, Boutry N, Cortet B, et al: Percutaneous vertebroplasty: state of the art. Radiographics  1998; 18:311.

Deramond H, Depriester C, Toussaint P, et al: Percutaneous vertebroplasty. Semin Musculoskelet Radiol  1997; 1:285.

Kim AK, Jensen ME, Dion JE, et al: Unilateral transpedicular percutaneous vertebroplasty: initial experience. Radiology  2002; 222:737.

Comments are closed.