Εμβολισμός Αρτηριοφλεβικών Δυσπλασιών

Εμβολισμός Αρτηριοφλεβικών Δυσπλασιών

Οι εγκεφαλικές αρτιοφλεβικές δυσπλασίες είναι συγγενείς βλάβες που χαρακτηρίζονται από ένα συνοθύλευμα παθολογικών αρτηριακών σχηματισμών που μεταπίπτουν άμεσα, χωρίς την μεσολάβηση τριχοειδών, σε ένα δίκτυο φλεβών. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός σύμπλοκου και πολύπλοκου αγγειακού σχηματισμού που εμπεριέχει αγγεία που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ταχύτητα ροής του αίματος. Οι αγγειακοί αυτοί σχηματισμοί οδηγούν στην παρουσία σημαντικού κινδύνου αιμορραγίας και συνακόλουθης νοσηρότητας καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής. Οι αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες που εδράζονται στην σκληρά μήνιγγα τροφοδοτούνται από ευμεγέθη εξωεγκεφαλικά αγγεία και είναι επίκτητες βλάβες. Λόγω των αιμοδυναμικών μεταβολών, η αποροή του αίματος μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της ενδοεγκεφαλικής οδού και αυτό μπορεί να συνδυάζεται με νευρολογικά συμβάματα. Η θεραπεία και των δύο αυτών κατηγοριών αγγειακών δυσπλασιών βασίζεται στην ενδοαγγειακή έγχυση ειδικών σωματιδίων ή μιας ειδικής κόλλας που θρομβώνει τα τροφοφόρα αγγεία και τις παθολογικές συνδέσεις τους με τις φλέβες, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο αιμορραγίας και άλλων επιπλοκών.

Embolization of Tumours ( Εμβολισμός Όγκων )

Πολλοί όγκοι είναι ιδιαίτερα αγγειοβριθείς καθώς τροφοδοτούνται και από παθολογικά νεόπλαστα αγγεία, ενώ άλλοι αποτελούνται από αιμοφόρα αγγεία πυκνά διατεταγμένα μεταξύ τους. Η αφαίρεση των όγκων αυτών με τις κλασσικές χειρουργικές προσπελάσεις αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο διεγχειρητικής αιμορραγίας, οπότε αντενδείκνυται. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιείται προεγχειρητική διαγνωστική αγγειογραφία και εμβολισμός με σκοπό την μείωση της αιματικής τροφοδοσίας των όγκων αυτών, κάτι που καθιστά την χειρουργική τους αφαίρεση ασφαλέστερη.

Microsurgical repair of aneurysms ( Μικροχειρουργική Αντιμετώπιση των Ανευρυσμάτων )

Θεωρείται ότι ο μικροχειρουργικός αποκλεισμός του ανευρύσματος από την κυκλοφορία με την τοποθέτηση clip αγγείων στην βάση του ανευρύσματος αποτελεί την καλύτερη τεχνική αντιμετώπισης, όσον αφορά την μακροχρόνια διάρκεια του προσφερόμενου αποτελέσματος, και ακόμα και σήμερα αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις την επέμβαση εκλογής.

Η προσπέλαση των μεγάλων αγγείων της βάσης του κρανίου όπου αναπτύσσονται τα ανευρύσματα, απαιτεί την διάνοιξη φυσιολογικών ανατομικών οδών με ατραυματική τεχνική. Αυτό αποσκοπεί στην ανατομική παρασκευή των αγγείων στην περιοχή του ανευρύσματος καθώς και στην κατανόηση των ανατομικών σχέσεων των στοιχείων του ανευρύσματος με τους περιβάλλοντες αρτηριακούς κλάδους. Η όλη προσπέλαση γίνεται με την βοήθεια του χειρουργικού μικροσκοπίου και τοποθετούνται ένα ή περισσότερα μόνιμα clip παράλληλα με τον αυχένα του ανευρύσματος, προσέχοντας να μην αποκλεισθεί ο αυλός καμιάς τροφοφόρου αρτηρίας της περιοχής. Δίνεται σήμερα η δυνατότητα του ελέγχου της σωστής τοποθέτησης του clip με την χρήση της διεγχειρητικής αγγειογραφίας που δείχνει τον πλήρη ( ή όχι ) αποκλεισμό του ανευρύσματος από την κυκλοφορία και την βατότητα των γειτονικών αρτηριών.

Δείτε τα τελευταία νέα μας

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics