Όγκοι Εγκεφάλου

Όγκοι Εγκεφάλου

Η κακοήθεια ενός όγκου του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού καθορίζεται από μια κλίμακα που έχει διαβαθμίσεις από Ι ( η πιο καλοήθης μορφή ) έως IV ( η πιο κακοήθης ), και ορίζεται ως στάδιο (grade). H βαθμονόμηση του σταδίου βασίζεται στην εικόνα των νεοπλασματικών κυττάρων στο μικροσκόπιο. Οι χαμηλού σταδίου όγκοι (Ι,ΙΙ) έχουν την τάση να αυξάνουν αργά σε μέγεθος, ενώ οι υψηλού σταδίου ( ΙΙΙ – IV) πολλαπλασιάζονται ταχύτατα, είναι ιδιαίτερα κακοήθεις και επεκτείνονται στον γειτονικό εγκέφαλο χωρίς να διακρίνουμε σαφώς τα όριά τους.

Ποιοι είναι οι συχνότεροι όγκοι εγκεφάλου στους ενήλικες;

Οσον αφορά τους όγκους του εγκεφάλου που προέρχονται από τους δικούς του ιστούς (πρωτοπαθείς όγκοι), οι συχνότεροι (με σημαντική διαφορά )είναι τα γλοιώματα και ακολουθούν τα μηνιγγιώματα  (grade Ι – ΙΙ ).

Ποιοι τύποι γλοιωμάτων παρατηρούνται συνήθως;

Ο πιο συχνός τύπος είναι το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ( glioblastoma multiforme ) (grade IV) και ακολουθούν τα αναπλαστικά γλοιώματα ( grade III).

Ποιοι άλλοι τύποι όγκων συναντώνται σε ενήλικες;

Που εντοπίζονται οι όγκοι εγκεφάλου;

Οι όγκοι του εγκεφάλου ταξινομούνται επίσης και με κριτήριο το μέρος του εγκεφάλου στο οποίο εντοπίζονται. Μπορεί να χωρισθούν ανάλογα με την θέση ως εξής:

  • Ογκοι παρεγκεφαλίδας. Αποτελεί το κατώτερο και πιο οπίσθιο τμήμα του εγκεφάλου και συμμετέχει στην ρύθμιση της ισορροπίας, στην βάδιση και την εκτέλεση συνεργικών και λεπτών κινήσεων.
  • Ογκοι εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Το μεγαλύτερο και επί τα εκτός τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει την αδρή κινητικότητα, αισθητικότητα, ακοή, ομιλία, όραση, και τις ανώτερες νοητικές και συναισθηματικές λειτουργίες.

Αρκεί η χειρουργική θεραπεία στους όγκους εγκεφάλου;

Όταν ο όγκος είναι χαμηλού βαθμού κακοήθειας ( όπως το μηνιγγίωμα ) και η αφαίρεσή του είναι πλήρης, δεν χρειάζεται άλλη θεραπεία. Σε κακοήθεις και μη ριζικά εξαιρεθέντες όγκους εφαρμόζεται συμπληρωματικά κυρίως ακτινοθεραπεία και ενίοτε χημειοθεραπεία.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics