Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Αρθρο 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ.» παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας  www.brain-spine.gr μια σειρά υπηρεσιών, πηγών ενημέρωσης και εργαλείων επικοινωνίας με σκοπό και μόνο την ενημέρωση.

Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωσή σας για τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδα www.brain-spine.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας του www.brain-spine.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας όλων ανεξαιρέτως των όρων του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι η χρήση της ιστοσελίδας www.brain-spine.gr υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να αποχωρήσετε από αυτή.

Αρθρο 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες η ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον ιατρό σας και την επίσκεψη σας σε αυτόν. τυχόν πληροφορίες ή  ενημερώσεις που παρέχονται από το www.brain-spine.gr δεν εκφράζουν παρά μόνο την προσωπική άποψη των συγγραφέων αυτών και δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή, ιατρική αγωγή, ιατρική γνωμάτευση, ιατρική θεραπεία, η εν γένει πληροφορία ιατρικού περιεχομένου που μπορεί να υποκαταστήσει την επίσκεψη και συμβουλή του ιατρού σας.
Σας προτείνουμε  να συμβουλεύεστε απευθείας τον προσωπικό σας ιατρό η άλλο ιατρό για οποιαδήποτε ιατρική καθοδήγηση, θεραπεία, συμβουλή, γνωμάτευση ή διάγνωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει – βασιζόμενοι σε κάποιο άρθρο ή δημοσίευμα ή ενημερωτικό email το οποίο λάβατε από, η/και μέσω του οποίου ενημερωθήκατε από τον δικτυακό τόπο του www.brain-spine.gr – να αναβάλλετε τη λήψη ή/και παραβλέψετε τη γνώμη και συμβουλή ενός ειδικευμένου ιατρού.

Οποιοδήποτε υλικό η πληροφορία που περιλαμβάνεται στο www.brain-spine.gr και ειδικότερα γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, σχεδία, πληροφορίες, δημοσιεύματα, ηχητικά μηνύματα, e-mail κ.λ.π. χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωσή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Την αποκλειστική  ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση των παρεχομένων πληροφοριών, φέρει ο επισκέπτης του ιστοτόπου. Η λήψη απόφασης με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη και το www.brain-spine.gr δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Το www.brain-spine.gr απευθύνεται σε χρήστες / επισκέπτες άνω των 17 ετών. Κατόπιν τούτου, δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι κάτω των 17 ετών.

Αρθρο 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στο www.brain-spine.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτού, η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση, η διανομή ή αποθήκευση μέρους ή συνόλου του περιεχομένου. Η παράνομη κατά τα άνω χρήση του περιεχομένου του www.brain-spine.gr αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λ.π.

Αρθρο 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση του www.brain-spine.gr προϋποθέτει τη χρήση του διαδικτύου, το οποίο είναι εκτός ελέγχου του www.brain-spine.gr. Συνεπώς www.brain-spine.gr δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς.

Αρθρο 5. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Μέσω της  ιστοσελίδας www.brain-spine.gr ενδέχεται να παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες / χρήστες να περιηγούνται μέσω ειδικών συνδέσμων (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται από το www.brain-spine.gr και το οποίο διαμορφώνεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τρίτων προσώπων. www.brain-spine.gr δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή ακόμα και των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται μέσω αυτών.

Αρθρο 6. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος αλλά και εν γένει με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και να απέχουν από κάθε παράνομη συμπεριφορά κατά τη χρήση του www.brain-spine.gr Σε περίπτωση κατά την οποία το www.brain-spine.gr εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη / χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει το www.brain-spine.gr εκ του λόγου αυτού.

Αρθρο 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Το www.brain-spine.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Αρθρο 8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρθρο 9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο παρόν όρος καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που τυχόν συλλέγονται, κατά τη χρήση του ιστότοπου www.brain-spine.gr
Το  συλλέγει προσωπικά δεδομένα και τα χρησιμοποιεί μόνο με σκοπό την ενημέρωση  των χρηστών του.
Το www.brain-spine.gr δεν θα πωλήσει, ενοικιάσει ή με οιονδήποτε τρόπο δημοσιεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε κανένα τρίτο εκτός εάν αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωσή του σε σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες Αρχές.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη ενεργείται δυνάμει των σχετικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Αρθρο 10. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι αποτελούν το συμφωνητικό μεταξύ του www.brain-spine.gr και των χρηστών/επισκεπτών όσον αφορά τη χρήση του και το περιεχόμενό του.

 

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics